பாடவேலைத்திட்டம் 2020 - Karaitivu.org

Breaking

Monday, December 16, 2019

பாடவேலைத்திட்டம் 2020


பாடவேலைத்திட்டம் சில பதிவேற்றபட்டுள்ளது மேலும் சில பாடங்கள் பதிவேற்றப்படும்

தரம் 6
குடியியல் கல்வி
https://drive.google.com/open?id=1vSp42jVAg84B12SoM84VGZoxMQfncfx0

https://drive.google.com/open?id=1BNbEHBPd-XFip_BIoyuaBvXNVMd5WyTb

புவியியல்

https://drive.google.com/open?id=1JOT94E8rbOFEHZrU114Qwdg7d85PXGmY

சுகாதாரம்
https://drive.google.com/open?id=1isyKcCcwb0PocqVDzCEc12YdFZSS7EHu
வரலாறு
https://drive.google.com/open?id=1Yxz8ZiYo0TReJQL-y25UGBPDXnob43To
இஸ்லாம்
https://drive.google.com/open?id=1aF3cS07CP_9pkWsigaDNc6G9N0-W8t2v
கணிதம்
https://drive.google.com/open?id=1tmd-hI6sMQ6WAH2dHUEBrAEyBtq4wgnWPTS
https://drive.google.com/open?id=1ZpRCzzIiySCuKnlDRPUr66PfAgbt2Fm2
விஞ்ஞானம்
https://drive.google.com/open?id=1G450LsDA5_s2vMpCGzkLEegK22Riw5vm

தரம் 7
சித்திரம்
https://drive.google.com/open?id=1u8pvzzK3QJnKEDYLCAmABsWduxvvqJ0A
சுகாதாரம்
https://drive.google.com/open?id=1XzpqwZ15SZXviklfRdJ-1Wj-sEPj7uj7
வரலாறு
https://drive.google.com/open?id=1FJfdJ-0ndP8qe98nxbQc67fBnb_sVSYK
இஸ்லாம்
https://drive.google.com/open?id=1eVAf9DFesNmuIDTuSnQUsxHQo8RWo0aN
கணிதம்
https://drive.google.com/open?id=1vOO9uAiPsgjV2ylLV-jVvTiXFwGH0v95PTS
https://drive.google.com/open?id=12hxRS8kEi9PdC-nNefhbTglJ7FmF2IbS
விஞ்ஞானம்
https://drive.google.com/open?id=1gvbypIZTP1-wBsNumFA2TfXYbJ6pnyrE

தரம் 8
சித்திரம்
https://drive.google.com/open?id=1xcA051dJQlDGQ91GSfkdJ1ZHoYOKq_55
குடியியல் கல்வி
https://drive.google.com/open?id=1D2rsINWWtKYMayJmLwu1R_ePkQHmgzfZ
சுகாதாரம்
https://drive.google.com/open?id=1vOvrwjIWrL3PeTxAFykaC1dlQ-a1nqG8
வரலாறு
https://drive.google.com/open?id=1epw8IIbQ7NamurBUqSzEqHrrHon4Je92
இஸ்லாம்
https://drive.google.com/open?id=1hTfTys8urzwqgBR9AMRf8RkuMer8f_a4
கணிதம்
https://drive.google.com/open?id=1oGMobvDXIPG6wqsli7VaH-lWcr6A-x5d
PTS
https://drive.google.com/open?id=1v7KOZSVRSuJwdnabYmlO7P0XMSIKNDR2
விஞ்ஞானம்
https://drive.google.com/open?id=1A9RbWhzGKHfApvZIZJCtqNSxrJdyOi8Z

தரம் 9
சித்திரம்
https://drive.google.com/open?id=1khgXLwP5yBVom8cMsLW-bd6iMXGyv-7p
குடியியல் கல்வி
https://drive.google.com/open?id=1wVQU2hsodGtGwGNTTdA9urm1xZ0DBfQm
சுகாதாரம்
https://drive.google.com/open?id=1KIO36mANCHBwnBd9pi_E6e5LQ5wgQl9e
வரலாறு
https://drive.google.com/open?id=1WHbrBRQfTtTZAmaiC43A469teUQn9mPN
இஸ்லாம்

கணிதம்
https://drive.google.com/open?id=1cPgB6hIZI9FL1Fz53kHYhl-YZxNPthDY
https://drive.google.com/open?id=1AuXy_Fd8AV1Yk6JB4Jpash1qUNOcAUyj
PTS
https://drive.google.com/open?id=1M05gctCVObwe0HF0oUiHtAe2ZtowzQ5h
விஞ்ஞானம்
https://drive.google.com/open?id=1yvWr88Atz6IH4XIE6jeJskH0G8LHTM_q

தரம் 10
விவசாயம்
https://drive.google.com/open?id=15wGObZCuDaM8k1jvr_RW3tdDsVpzCrRl
https://drive.google.com/open?id=1_GLEQNoV_8NBJG6LWd6fjwwCP0owFGs9
சித்திரம்
https://drive.google.com/open?id=1gV03P98D_dH-Cp2HwxZYR9RyrJ17VHoV
குடியியல் கல்வி
https://drive.google.com/open?id=17H2u8K8hHdsk7MtbnwTvKRLDK-BCDhcp
வணிகம்
https://drive.google.com/open?id=1KJVEKmr9FdFWYGbEZUpdpPt0Gizy9R17
சுகாதாரம்
https://drive.google.com/open?id=1BUT_6gMLcjLhTFMQnnZmctY1OsX9nGtD
வரலாறு
https://drive.google.com/open?id=1lO2LJLhPImj-x5sPEsS4ZmyaULvT0Rk7
இஸ்லாம்
https://drive.google.com/open?id=1Dmv7F7dPIldmslZ-tlgD1CLZ_Z_E4DKn
கணிதம்
https://drive.google.com/open?id=1wEW5MTltniD1aZLALxTUN4L_Yexu3HP0
விஞ்ஞானம்
https://drive.google.com/open?id=1DmLFCwi70Z2ondho-QWDvXL3dtqgPX7O

தரம் 11
சித்திரம்
https://drive.google.com/open?id=1_IyqGynuPT1X2e9L9SNBzbDJZ-rxZ3gP
விவசாயம்
https://drive.google.com/open?id=1XTpxk3GwrYv9HJmcFvfz5dbbMCxYBb5W
https://drive.google.com/open?id=1_id86LlXMlDhVOXxVFhPZ9ta_KxJJoqE
சுகாதாரம்
https://drive.google.com/open?id=1jA43NdavVXFPiWkgCjSdXJvU6AkhCrtO
வரலாறு
https://drive.google.com/open?id=1QEIxkorB4PIufabR7gybvfDPm7i2hw21
இஸ்லாம்
https://drive.google.com/open?id=1K7F07xe3pNfuTKfhQdzajEIPefXranP4
கணிதம்
https://drive.google.com/open?id=1lx0dlZaPAW6REaTvFcre14QV4DnfHYCD
விஞ்ஞானம்
https://drive.google.com/open?id=1C-a4FY9NN6_38WcTu5pskgRwCIeHEfxS

Civics
drive.google.com


No comments:

Post a Comment