காரைதீவு இ.கி.ச பெண்கள் பாடசாலை மாணவர்களால் விழிப்புனர்வு ஊர்வலம் - Karaitivu.org

Breaking

Tuesday, October 1, 2019

காரைதீவு இ.கி.ச பெண்கள் பாடசாலை மாணவர்களால் விழிப்புனர்வு ஊர்வலம்

காரைதீவு இ.கி.ச பெண்கள் பாடசாலை மாணவர்களால்   ஏற்பாடுசெய்யப்பட்ட சிறுவர்தின விழிப்புனர்வு ஊர்வலம்


No comments:

Post a Comment