காரைதீவு ஸ்ரீ கண்ணகி அம்மன் ஆலய திருக்குளிர்த்தி விழாவின் கடல்தீர்த்தம் எடுத்துவருதலும் கல்யாணக்கால் நடும் நிகழ்வும் - Karaitivu.org

Breaking

Monday, May 21, 2018

காரைதீவு ஸ்ரீ கண்ணகி அம்மன் ஆலய திருக்குளிர்த்தி விழாவின் கடல்தீர்த்தம் எடுத்துவருதலும் கல்யாணக்கால் நடும் நிகழ்வும்

காரைதீவு கண்ணகி அம்மன் ஆலய திருக்குளிர்த்தி விழாவின் முதல் நாள் நிகழ்வான இன்று கடல் தீர்த்தம் எடுத்து வந்து திருக்கல்யாணக்கால் நடல் இடம்பெற்றது
No comments:

Post a Comment