சிறப்பாக இடம்பெற்ற இல்ல விளையாட்டுப் போட்டியின் பெண்களுக்கான பூப்பந்தாட்ட போட்டி - Karaitivu.org

Breaking

Friday, January 18, 2019

சிறப்பாக இடம்பெற்ற இல்ல விளையாட்டுப் போட்டியின் பெண்களுக்கான பூப்பந்தாட்ட போட்டி

சிறப்பாக இடம்பெற்ற இல்ல விளையாட்டுப் போட்டியின்  பெண்களுக்கான பூப்பந்தாட்ட போட்டி

விபுலாநந்தா மத்திய கல்லூரியின் இல்ல விளையாட்டுப் போட்டிகள் சிறப்பாக இடம்பெற்று வருகின்றது. இரண்டாம் நாளான இன்று மூன்று இல்லங்களுக்கிடையிலான பெண்களுக்கான  பூப்பந்தாட்ட போட்டி விபுலாநந்தா மத்திய கல்லூரியின் விபுலாநந்தா அரங்கில்  இடம்பெற்றது இப்போட்டிகளில் முல்லை அணியினர் முதலாம் இடத்தையும் மருதம் இரண்டாம் இடத்தையும் குறிஞ்சி அணியினர் மூன்றாம் இடத்தையும் பெற்று கொண்டனர் இப்போட்டியின் முடிவின் அடிப்படையில் மொத்த புள்ளிகளின் கூட்டுத்தொகையின்  தரவரிசைப்படி மருதம் இல்லம் முதலிடத்தையும் முல்லை இல்லம்  இரண்டாம் இடத்தையும் குறிஞ்சி இல்லம் மூன்றாமிடத்திலும் உள்ளது.


No comments:

Post a Comment